آزمایشگاه مولکولی

آزمایشگاه مولکولی: توسط متد pcr کلیه آزمایش های ویروس شناسی و تعیین جنسیت پرندگان و بیماری های ویروسی پرندگان قابل شناسایی و انجام در بیمارستان است.