بخش شیمی درمانی

بیماری های سئوپلاستیک از شایع ترین عوامل مرگ و میر انسان و دام بوده و تمام حیوانات از پستانداران تا مهره داران و حتی گیاهان را مبتلا می‌کنند و به طور کلی دومین عامل مرگ و میر بعد از بیماری های قلبی به شمار می‌آیند.

این بیماری ها عبارت اند از رشدی جدید و نابجا ناشی از افزایش غیر قابل کنترل سلول ها که مستقل از نیاز های بدون رشد و توسعه خود ادامه می‌دهند و و یک تومور یا نئوپلاسم عبارت است از ناحیه ای از بافت که رشدش سریع تر و مستقل تر از نواحی مجاور می‌باشد.

عوامل مولد نئوپلازی ها یا عوامل سرطانزا:

عوامل متعددی در رابطه با سرطان زائی یا تولید نئوپلازی ها مطرح می‌باشند و اگر چه بعضی از عوامل اختصاصی تومور ها مشخص شده اند اما اغلب آن ها هنوز ناشناخته می‌باشد و دارای اتیولوژی پیچیده و چند فاکتوری می‌باشند.

بطور کلی عوامل بوجود آورنده نئوبلازی ها را می‌توان به عوامل فیزیکی مانند پرتو افکنی توپکات مزمن دارت های بالا و اشعه ماورابنفش خورشید عوامل شیمیایی و بیولوژیکی (انکلها و ویروس ها) طبقه بندی گیدیده اند اما عواملی مانند هورمون هاو توارت و سن و جنس و نژاد به عنوان عوامل مستعد کننده باید در نظر گرفت در درمان تومور ها روش هایی مانند جراحی – پرتو افکنی – شیمی درمانی – ایمو نو تراپی و هیپر تری می‌توان بهره برد.

در روش شیمی درمانی از شریق مداخله در توانایی سلول برای تفسیر استفاده می‌شود و البته اکثر دارو هایی که به کار می‌روند باعث غیرفعال شدن مغز استخوان می‌شوند و در در میان اثر درمانی برای از بین بردن تومور ها بر علیه سلول های سالم در حال تقسیم هم اثر می‌گذاردلازم به ذکر است از آنجایی که معمولا تومور ها دیر تشخیص داده می‌شوند اثر شیمی درمانی محدود بوده و بنستر یک اررمن یک مسکن را دارد و به طور کلی در فرمول های متاستانیک بهتر است کانون اولیه تومور با روش جراحی خارج شود و در مورد تومور های متاستانیک که جوان تر بوده به روش شیمی درمانی بهتر پاسخ می‌دهند