مجله پیام دامپزشکان

مجله پیام دامپزشکان مجله تخصصی حیوانات خانگی است .با توجه به اینکه نگهداری از حیوانات خانگی جزو نیازهای مهم عده ای از افردا جامعه است همه ما با داشتن اطلاعات بیشتر در مورد مراقبت و رسیدگی به حیوانات ، از لحاظ بهداشتی مشکلات و نگرانی کمتری خواهیم داشت.این افزایش سطح  اگاهی از لحاظ فرهنگی هم میتواند در جامعه به همزیستی اسوده تری با حیوانات بیانجامد.مجله پت برای این فرهنگسازی و آشتی دادن دوستداران پت با کسانیکه قرابت زیادی با حیوانات ندارند همه تلاش خود را انجام خواهد داد.