دکتر پگاه محبی، داخلی و متخصص کلینیکال پاتولوژی (مدیر داخلی بیمارستان)

دکتر پگاه محبی، داخلی و متخصصکلینیکال پاتولوژی (مدیر داخلی بیمارستان)