دکتر پیام محبی، داخلی (مدیریت بیمارستان)

دکتر پیام محبی، داخلی (مدیریت بیمارستان)