دکتر امیر توکلی، متخصص رادیولوژی (مسئول بخش رادیولوژی)

دکتر امیر توکلی، متخصص رادیولوژی (مسئول بخش رادیولوژی)