دندانپزشکی

در بخش دندانپزشکی بیمارستان دامپزشکی تهران کلیه معاینات در فک و دندانهای حیوان انجام میشود .خدمات دندانپزشکی و جرم گیری توسط متخصص دندانپزشکی انجام میشود