پشتیبانی شبانه روزی

بیمارستان دامپزشکی تهران به عنوان اولین بیمارستان دامپزشکی کشور به صورت شبانه روزی در تاریخ 83/2/20 درخیابان کامرانیه گشایش یافت .