دکتر پگاه محبی، داخلی و متخصص کلینیکال پاتولوژی (مدیر بخش آزمایشگاه)

دکتر پگاه محبی، داخلی و متخصص کلینیکال پاتولوژی (مدیر بخش آزمایشگاه)